Algemene voorwaarden The Privacy Officers B.V.

Laatste wijziging 19 maart 2018

Artikel 1 Algemeen

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van The Privacy Officers, op alle tussen The Privacy Officers en opdrachtgever gesloten overeenkomsten, alsmede op alle (rechts-) handelingen ter voorbereiding en ter uitvoering daarvan.
 2. Toepasselijkheid van enige algemene voorwaarden of bedingen van opdrachtgever wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

Artikel 2 Offertes en oriënterende gesprekken

 1. Een offerte is vrijblijvend en verplicht opdrachtgever tot niets.
 2. Oriënterende communicatie aangaande een potentiele opdracht is vrijblijvend en verplicht de opdrachtgever tot niets.
 3. Een offerte verliest haar geldigheid 30 kalenderdagen na de datum van verzending door The Privacy Officers.
 4. Na afloop van de geldigheidsduur kunnen geen rechten meer worden ontleend aan de offerte.

Artikel 3 Aanvaarding van de opdracht

 1. De offerte wordt geacht te zijn aanvaard indien opdrachtgever instemt met de offerte of indien The Privacy Officers redelijkerwijs een gedraging van de opdrachtgever mag aanmerken als instemming (indruk van gewekte instemming).
 2. The Privacy Officers behoudt zich het recht voor een opdracht op ieder moment kosteloos te beëindigen indien nieuwe informatie beschikbaar komt die (verdere) uitvoering voor The Privacy Officers onder de overeengekomen omschrijving van opdracht redelijkerwijs onaanvaardbaar maken.
 3. Na aanvaarding mag de opdracht slechts met instemming van The Privacy Officers worden gewijzigd.

Artikel 4 Aanmelding cursus

 1. De aanmelding voor de cursussen dient te geschieden door ondertekening van het inschrijfformulier of door instemming met de offerte zoals in artikel 3 lid 1 wordt bedoeld.
 2. Een overeenkomst tot het geven van cursussen komt slechts tot stand indien en voor zover The Privacy Officers een opdracht schriftelijk door middel van een bevestiging heeft aanvaard.
 3. De aanmelding voor de cursussen dient door The Privacy Officers minimaal 30 dagen voor aanvang van de cursus te zijn ontvangen.

Artikel 5 Annulering

 1. Opdrachten tot het geven van cursussen kunnen worden geannuleerd, overige opdrachten niet.
 2. Annulering voor aanvang van een cursus is uiterlijk tot 4 weken voor aanvang kosteloos.
 3. Bij annulering tussen 2 en 4 weken voor aanvang van de cursus wordt 25% van de prijs van de cursus + € 35,- administratiekosten in rekening gebracht.
 4. Bij annulering binnen 14 dagen voor aanvang van de cursus wordt 75% van de prijs van de cursus + € 35,- administratiekosten in rekening gebracht.
 5. Bij ziekte en/of verhindering van een cursist is verschuiving na overleg met The Privacy Officers mogelijk. Per geval wordt bekeken welke kosten worden doorberekend en kan The Privacy Officers in positieve zin afwijken van deze regelingen.
 6. Indien opdrachtgever een opdracht anders dan een cursus na aanvaarding in zijn geheel of slechts een gedeelte daarvan annuleert, is The Privacy Officers gerechtigd het gehele geoffreerde bedrag in rekening te brengen bij opdrachtgever.

Artikel 6 Ziekte docent bij cursus

 1. Bij ziekte en/of verhindering van een docent zal The Privacy Officers indien mogelijk binnen 48 uur voor gelijkwaardige vervanging zorg dragen.
 2. Indien vervanging niet mogelijk is binnen de gestelde termijn, zal The Privacy Officers opdrachtgever hiervan binnen 24 uur op de hoogte stellen en is artikel 10 lid 7 van toepassing.
 3. Indien The Privacy Officers binnen 48 uur voor gelijkwaardige vervanging zorgt, is artikel 14 niet van toepassing en kan opdrachtgever geen recht doen gelden op vergoeding van schade, rente en kosten en/of korting op of vermindering van de overeengekomen vergoeding.

Artikel 7 Uitvoering van de opdracht

 1. The Privacy Officers zal de opdracht naar haar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
 2. The Privacy Officers heeft het recht om bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden, indien en voor zover een goede uitvoering van de opdracht dit vereist. Eventuele hiermee in verband houdende (meer)kosten zijn voor rekening van de opdrachtgever. Dit laatste uiteraard met goedkeuring van de opdrachtgever.
 3. Opdrachtgever is gehouden al datgene te doen en te laten wat redelijkerwijs nodig en wenselijk is om een tijdige en juiste uitvoering van de opdracht mogelijk te maken.
 4. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst en/of bezwaren tegen facturen dienen binnen twee weken na de factuurdatum schriftelijk te worden voorgelegd aan The Privacy Officers. Klachten die worden ingediend of gemaakte bezwaren schorten de betalingsverplichtingen niet op.
 5. Indien opdrachtgever niet binnen een redelijke dan wel de in de offerte omschreven termijn reageert op de concept versie(s) van de opdracht, is The Privacy Officers gerechtigd kosten in rekening te brengen voor het daaruit voortvloeiende meerwerk op basis van haar uurtarief.
 6. Na ontbinding dan wel tussentijdse beëindiging door opdrachtgever is The Privacy Officers niet verplicht enige tot dan toe vervaardigde materialen of adviezen aan opdrachtgever of wie dan ook te verstrekken.
 7. Artikel 7:404 en 7:407 lid 2 BW zijn niet van toepassing op de uitvoering van de opdracht.

Artikel 8 Betalingsvoorwaarden  

 1. Alle door The Privacy Officers genoemde opdrachten zijn exclusief btw.
 2. The Privacy Officers zal voor het door opdrachtgever verschuldigde bedrag een elektronisch factuur sturen aan opdrachtgever. Opdrachtgever stemt in met elektronische facturatie.
 3. Het is The Privacy Officers toegestaan om opdrachtgever bij vooruitbetaling te factureren. Het is The Privacy Officers tevens toegestaan pas met de uitvoering van haar werkzaamheden te beginnen wanneer het verschuldigde bedrag (of het overeengekomen deel) door The Privacy Officers is ontvangen. Indien het uitblijven van betaling gevolgen heeft voor de overeengekomen termijnen, komt dat voor rekening en risico van opdrachtgever.
 4. Opdrachtgever machtigt The Privacy Officers de bedragen voor de abonnementsdiensten via automatische incasso te innen.
 5. De betalingstermijn voor door The Privacy Officers verzonden facturen bedraagt 14 kalenderdagen na de factuurdatum.
 6. Indien opdrachtgever een factuur niet of niet volledig binnen de betalingstermijn voldoet, is opdrachtgever direct na het aflopen van de betalingstermijn van rechtswege in verzuim zonder dat hiervoor een ingebrekestelling is vereist.
 7. Bij een niet tijdige betaling is opdrachtgever over het openstaande bedrag de wettelijke handelsrente verschuldigd vanaf de eerste dag na het aflopen van de betalingstermijn, zonder dat een nadere ingebrekestelling is vereist. Tevens is opdrachtgever in een dergelijk geval gehouden tot volledige vergoeding van alle buitengerechtelijke en gerechtelijke (incasso)kosten, waaronder begrepen maar niet beperkt tot de kosten voor advocaten, deurwaarders en incassobureaus.
 8. De vordering tot betaling is direct opeisbaar in het geval opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard, surséance van betaling aanvraagt dan wel beslag op vermogensbestanddelen van opdrachtgever wordt gelegd, opdrachtgever overlijdt en/of indien opdrachtgever in liquidatie treedt of wordt ontbonden.

Artikel 9 Abonnementsdiensten 

 1. Indien de opdracht strekt tot abonnementsdiensten zijn daarop de aanvullende voorwaarden uit dit artikel van toepassing.
 2. Een abonnementsdienst wordt aangegaan voor een termijn van twaalf maanden, ingaande op de dag van aanvaarding van de overeenkomst. Het abonnement wordt stilzwijgend verlengd met twaalf maanden, tenzij opdrachtgever één maand voor het verstrijken van een abonnementstermijn schriftelijk opzegt.
 3. Het voor de abonnementsdienst verschuldigde abonnementsgeld zal ieder kwartaal bij vooruitbetaling worden betaald door opdrachtgever.

Artikel 10 Aansprakelijkheid 

 1. The Privacy Officers aanvaardt wettelijke en contractuele verplichtingen tot schadevergoeding slechts voor zover dat uit dit artikel blijkt.
 2. The Privacy Officers is niet aansprakelijk voor schade voortvloeiende uit of verband houdende met de diensten (waaronder ook de cursussen) die zij verleend aan de opdrachtgever.
 3. The Privacy Officers is slechts aansprakelijk jegens opdrachtgever in het geval van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst uitsluitend ten hoogste voor de waarde van de achtergebleven prestatie.
 4. De aansprakelijkheid van The Privacy Officers wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst ontstaat slechts indien opdrachtgever The Privacy Officers onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt en daarbij een redelijke termijn stelt voor de zuivering van de tekortkoming en The Privacy Officers ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van zijn verplichtingen tekort blijft schieten.
 5. Iedere aansprakelijkheid van The Privacy Officers voor enige andere vorm van schade is uitgesloten.
 6. Opdrachtgever vrijwaart The Privacy Officers voor alle aanspraken van derden die samenhangen met de uitvoering van de overeenkomst, waaronder ook het gebruik van de cursus.
 7. In het geval van overmacht waardoor uitvoering van de opdracht redelijkerwijs niet van The Privacy Officers kan worden gevergd, zal de overeenkomst worden opgeschort voor de duur van de overmachtstoestand. Indien de overmachtstoestand langer dan 7 dagen duurt, hebben beide partijen het recht om de overeenkomst te beëindigen. Dit alles zonder enige verplichting tot schadevergoeding over en weer.

Artikel 11 Intellectuele eigendom

 1. Opdrachtgever zal de door The Privacy Officers verstrekte resultaten van de opdracht alleen gebruiken voor het overeengekomen doel. Opdrachtgever zal de door The Privacy Officers opgestelde teksten alleen gebruiken voor de bij de opdracht aangegeven bestemmingen. Bij schending van deze bepaling is The Privacy Officers gerechtigd het door haar gehanteerde standaardtarief voor het betreffende gebruik van de resultaten van de opdracht, met een toeslag van 50% voor het ongeautoriseerde gebruik door opdrachtgever, in rekening te brengen, onverminderd het recht van The Privacy Officers om (aanvullende) schadevergoeding te vorderen. Bovendien heeft The Privacy Officers in dat geval het recht om de gebruikslicentie ten aanzien van de opgestelde teksten in te trekken.
 2. De auteursrechten en andere rechten van intellectuele eigendom op alle in het kader van de opdracht door of namens The Privacy Officers ontwikkelde of ter beschikking gestelde materialen, berusten bij The Privacy Officers. Hieronder begrepen maar niet beperkt tot privacyverklaringen, adviezen, rapporten, offertes. Opdrachtgever verkrijgt uitsluitend de gebruiksrechten en bevoegdheden die voortvloeien uit de strekking van de overeenkomst of die nader worden toegekend aan opdrachtgever.
 3. The Privacy Officers verklaart dat naar haar beste weten de cursussen en overige diensten geen inbreuk maken op in Nederland geldende intellectuele eigendomsrechten van derden. In geval van aanspraken van derden ter zake van een inbreuk op dergelijke rechten, kan The Privacy Officers zo nodig de desbetreffende cursussen en overige diensten vervangen of wijzigen, dan wel de overeenkomst geheel of gedeeltelijk ontbinden. Opdrachtgever heeft uitsluitend het recht de overeenkomst te ontbinden voor zover instandhouding daarvan in redelijkheid niet van hem kan worden verlangd.
 4. Opdrachtgever zal The Privacy Officers onmiddellijk in kennis stellen van enige aanspraak van een derde ter zake van een inbreuk op intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de cursussen en overige diensten. In dat geval is The Privacy Officers bevoegd daartegen mede namens opdrachtgever verweer te voeren of tegen die derde rechtsmaatregelen te nemen, dan wel met die derde een minnelijke regeling te treffen. In alle gevallen zal opdrachtgever The Privacy Officers zijn optimale medewerking verlenen.

Artikel 12 Geheimhouding gegevens

The Privacy Officers spant zich ervoor in zodanige maatregelen te treffen dat geheimhouding wordt betracht met betrekking tot gegevens van opdrachtgever waarvan duidelijk is dat opdrachtgever met betrekking tot deze gegevens geheimhouding wenst.

Artikel 13 Wijzigen van deze algemene voorwaarden

 1. The Privacy Officers heeft het recht om deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
 2. Wijzigingen gelden ook voor reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 dagen na bekendmaking aan opdrachtgever.
 3. The Privacy Officers zal binnen deze termijn gemelde bezwaren van opdrachtgever overwegen en kan de betreffende wijzigingen intrekken of aanpassen op basis van deze bezwaren. Indien The Privacy Officers een bezwaar passeert, verkrijgt opdrachtgever het recht de overeenkomst te beëindigen tegen het einde van deze termijn.

Artikel 14 Toepasselijk recht

 1. Op alle rechtsverhoudingen tussen The Privacy Officers en opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.
 2. Geschillen die naar aanleiding van de overeenkomst ontstaan, die niet minnelijk kunnen worden geschikt, zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Almelo.