Autoriteit Persoonsgegevens heeft beleid vastgesteld voor berekening van hoogte boetes

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) heeft voor haar toezicht in Nederland beleid vastgesteld voor de berekening van de hoogte van boetes. Deze regels zullen door de AP worden toegepast totdat er voor de berekening van de hoogte van boetes ook Europese richtsnoeren zijn.

Boetecategorieën AVG
Wanneer je de AVG overtreedt dan kan dat een boete tot gevolg hebben. In de AVG staan de maximale boetebedragen opgenomen. Er bestaan twee categorieën van overtredingen met bijbehorende maximale boetes.

Bij de eerste categorie gaat het om de overtreding van bepaalde verplichtingen die op verwerkingsverantwoordelijken rust, zoals het bijhouden van een verwerkingsregister. Wanneer een verwerkingsverantwoordelijke deze verplichting niet nakomt, dan kan de AP een administratieve geldboete opleggen van maximaal 10 miljoen euro of, wanneer dit cijfer hoger is, 2 procent van de totale wereldwijde jaaromzet van de onderneming.

Bij de tweede categorie gaat het om de overtreding van onder andere de beginselen van de AVG, grondslagen of rechten van betrokkenen. In dat geval kan de AP een boete opleggen van maximaal 20 miljoen euro of, wanneer dit cijfer hoger is, 4 procent van de wereldwijde jaaromzet van de onderneming.

Categorie-indeling en boetebandbreedtes
In haar beleidsregels heeft de AP de overtredingen waarop een maximale geldboete van 10 miljoen euro of 2 procent van de totale wereldwijde jaaromzet staat, ingedeeld in drie categorieën. De overtredingen waarop een maximale geldboete van 20 miljoen euro of 4 procent van de totale wereldwijde jaaromzet zijn ingedeeld in vier categorieën. De categorieën zijn verbonden aan oplopende geldboetes. Elke categorie is gekoppeld aan een bepaalde boetebrandbreedte van een minimum- en een maximumbedrag. De AP heeft binnen de verschillende boetebrandbreedtes een basisboete vastgesteld. De basisboete kan worden verhoogd of verlaagd afhankelijk van de mate waarin relevante factoren daartoe aanleiding geven.

Relevante factoren
Relevante factoren voor het verhogen of verlagen van de basisboete kunnen onder andere zijn:

  • de aard, de ernst en de duur van de inbreuk;
  • de opzettelijke of nalatige aard van de inbreuk;
  • de door verwerkingsverantwoordelijke of verwerker genomen maatregelen om de door de betrokkenen geleden schade te beperken.

De volledige lijst van relevante factoren is hier te vinden. Daarnaast kan de AP bij het vaststellen van de boete ook rekening houden met de financiële omstandigheden waarin de overtreder verkeert.

Europese richtsnoeren
De EDPB heeft op 25 mei 2018 richtsnoeren vastgesteld voor de toepassing en vaststelling van administratieve geldboeten. Daarin is vastgelegd wanneer welk sanctiemiddel het meest passend is. Voor de berekening van de hoogte van boetes bestaan nog geen gezamenlijke uitgangspunten. Tot die tijd zal de AP de door haar gepubliceerde boetebeleidsregels hanteren.

Terug naar overzicht