Toename van privacyklachten en capaciteitsproblemen bij Autoriteit Persoonsgegevens

De Autoriteit Persoonsgegevens heeft een klachtenrapport van de eerste helft van 2019 gepubliceerd. In dat rapport is te zien dat het aantal klachten ten opzichte van de laatste helft van 2018 met 59% is gestegen. In deze blog lees je waarom het aantal privacyklachten flink is toegenomen en waarover de klachten gaan.

Rapport
In het rapport dat de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) heeft gepubliceerd, wordt inzicht gegeven in alle klachten die de AP heeft ontvangen in het eerste halfjaar van 2019. Voor de AP is het een wettelijke verplichting om de klachten in behandeling te nemen. Op basis van de klachten kan de AP besluiten een ambtshalve onderzoek te starten. Dit doet de AP bijvoorbeeld wanneer uit de klacht blijkt dat er sprake is van een grove schending of wanneer er meerdere klachten zijn binnengekomen over één organisatie.

In totaal hebben 19.020 mensen en organisaties contact opgenomen met AP. In 15.313 gevallen gaat het om een privacyklacht. In de rest van de gevallen gaat het over het opvragen van informatie.

Soort klachten
De meeste klachten (64%) zijn anonieme klachten, klachten over persoonsgegevens van derden en algemene klachten over organisaties. Ongeveer één derde van de klachten (36%) gaat over eigen persoonsgegevens.

Onderwerp van de klachten
De meeste klachten (32%) gaan over de rechten van betrokkenen. De klachten gaan voornamelijk over organisaties die een inzage- of verwijderingsverzoek niet goed faciliteren. Daarnaast gaan veel klachten over het ongewenst doorgeven van persoonsgegevens aan derden (13%). Verder waren er klachten over mogelijk bovenmatige verwerkingen (12%), verwerkingen waarvoor geen grondslag bestaat (11%) en klachten over direct marketing via de post, e-mail en telefoon (10%). De overige onderwerpen van de klachten zijn te vinden in het rapport van de AP.

Afhandeling van de klachten
De AP heeft 10.332 klachten afgerond die over de verwerking van persoonsgegevens gaat. In 7.822 gevallen kon de AP de klacht direct in het gesprek met de klager afronden. Dit heeft de AP gedaan bijvoorbeeld door de klager te wijzen op de verschillende mogelijkheden om de organisatie waarover de klacht gaat, aan te spreken.

Daarnaast heeft de AP regelmatig een brief met normuitleg gestuurd aan de organisatie waarover werd geklaagd (10%) of heeft met deze organisaties een gesprek gevoerd om te wijzen op de privacyregels en de te nemen acties (5%). In een enkel geval moest de AP bemiddelen tussen de betrokkene en de desbetreffende organisatie (1%).

Naar aanleiding van de klachten had de AP 68 onderzoeken in uitvoering. 8 onderzoeken zijn overgedragen aan de afdeling handhaving van de AP. Daar is onderzocht welke handhavende maatregel passend is bij de overtreding.

Capiciteitsproblemen
De AP geeft een verklaring voor het grote aantal klachten. Een verklaring is dat de mogelijkheid om privacyklachten in te dienen nieuw is in Nederland en steeds bekender wordt. Daarnaast speelt waarschijnlijk een rol dat Nederland een sterk gedigitaliseerd land is. De hoeveelheid klachten levert door de sterke toename capaciteitsproblemen op bij de toezichthouder. Eerder dit jaar werd bekend dat de AP 3,4 miljoen euro extra zou ontvangen van het Ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV). Deze verhoging volgde op een al eerdere verhoging van 7 miljoen euro. Desondanks dreigt de AP achterstanden op te bouwen. De toezichthouder is hiervoor opnieuw met het JenV in gesprek.

Terug naar overzicht