Privacyverklaring

The Privacy Officers respecteert jouw privacy. Wij dragen er zorg voor dat persoonsgegevens die je ons verschaft vertrouwelijk worden behandeld. In deze privacyverklaring informeren wij je over de wijze waarop wij met jouw persoonsgegevens omgaan. Wij informeren betrokkenen in beginsel als wij persoonsgegevens van hen gaan verwerken.

Verwerking persoonsgegevens
The Privacy Officers verwerkt persoonsgegevens op een wijze die in overeenstemming is met de eisen die de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) stelt.

Gebruik van onze diensten
Wanneer je gebruik maakt van onze diensten vragen wij je om persoonsgegevens aan ons te verstrekken. Je persoonsgegevens worden door ons verwerkt voor het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten ter zake van onze diensten en het beheren van de daaruit voortvloeiende relaties.

Grondslag van de verwerking
Wanneer je gebruik maakt van onze diensten is de verstrekking van persoonsgegevens aan The Privacy Officers noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst waarbij je partij bent of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Doeleinden van de verwerking
The Privacy Officers verwerkt geen persoonsgegevens voor andere doeleinden dan de doeleinden die in deze privacyverklaring worden beschreven, tenzij The Privacy Officers van tevoren jouw toestemming hiervoor heeft verkregen.

Hoe lang wij persoonsgegevens bewaren
Persoonsgegevens die je ons verstrekt zullen niet langer worden bewaard dan nodig is voor het doel waarvoor de persoonsgegevens zijn verstrekt of zolang de wet voorschrijft.

Ontvangers van de persoonsgegevens
Voor de verwerking van je persoonsgegevens kan The Privacy Officers gebruikmaken van dienstverleners die als verwerker uitsluitend in opdracht en ten behoeve van ons zullen optreden. Daarbuiten verstrekken wij jouw persoonsgegevens alleen aan derden voor zover dit nodig is voor een goede uitvoering van de opdracht en voor zover dit verplicht is op grond van de wet.

Wijzigingen van deze privacyverklaring
The Privacy Officers behoudt zich het recht om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring zonder iemand daarover te berichten.

Jouw rechten
The Privacy Officers biedt aan iedereen die persoonsgegevens aan The Privacy Officers heeft verstrekt de mogelijkheid om zijn of haar persoonsgegevens in te zien, te veranderen, te verwijderen of te beperken. Indien je dit wenst kunnen wij jouw persoonsgegevens ook overdragen. Wanneer je toestemming hebt gegeven voor de verwerking van jouw persoonsgegevens, heb je het recht om de gegeven toestemming te allen tijde in te trekken.

Bezwaar en klachtrecht
Naast bovenstaande rechten heb je als betrokkene ook het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door ons. Als je vindt dat jouw rechten zijn geschonden, heb je het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Bij vragen over deze privacyverklaring kun je contact opnemen via onderstaande contactgegevens:

The Privacy Officers B.V.
Grotestraat 160C
7622 GR Borne

T: 085 210 3314
E: info@theprivacyofficers.nl

Laatste datum van wijziging: 07-03-2018

Cookie statement